Ochrana oznamovatelů

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen jako „zákon o ochraně oznamovatelů), zavedla Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

 

Jedná se o protiprávní jednání, které

 ►má znaky trestného činu,

►má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

►porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,

►porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

daně z příjmů právnických osob,

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

ochrany spotřebitele,

souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

ochrany životního prostředí,

bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo

fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

 Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro Základní školu Boženy Němcové v Jaroměři vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

 Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

 V případě, že fyzická osoba podá vědomě nepravdivé oznámení, dopouští se přestupku podle ust. § 23 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů a za tento přestupek lze podle ust. § 23 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů  uložit pokutu do 50.000 Kč.

 

Příslušná osoba pro přijímání oznámení:

 Ing. Tomáš Steklý

 

Způsoby podání oznámení:

►prostřednictvím emailu: ochrana.oznamovatele@zsbn.cz

►poštou na adresu: „Whistleblowing – neotevírat“, Základní škola Boženy Němcové v Jaroměři, Pražské Předměstí, Husovo nám. 352, Jaroměř, PSČ 551 01

►osobně: po předchozí telefonické domluvě na tel. č. +420 777 778 101 s příslušnou osobou (hovor není nahráván)

 Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání, ledaže

  1. a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala,
  2. b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožností oznamovatele jiné osobě.

O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Oznámení písemnou formou lze učinit prostřednictvím formuláře pro oznamování protiprávního jednání ke stažení zde.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz

Tel.: 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány)

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.