Zápis 2020

Kdy a jak bude zápis probíhat?

Datum konání: 6. – 16. 4. 2020

Zápis bude prováděn elektronickou formou.

Informace k organizaci a průběhu zápisu na ZŠ B. Němcové

Je naše dítě zralé do 1. třídy?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1.4. do 30.4. 2020) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě potřeby kontaktujte:
Pedagogicko-psychologická poradna
Speciálně pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje,
pracoviště Náchod
Tel.: +420 491 427 418, +420 491 426 036


Dítě nastupující do první třídy by mělo:

> znát své jméno a adresu, také jména svých sourozenců a rodičů

> být samostatné a soběstačné, umět se obléknout – zapnout knoflíky, zipy, umět se obout – zavázat si tkaničky, poznat si své věci, najíst se příborem, dodržovat pravidla osobní hygieny

> poznat základní barvy a pojmenovat základní geometrické tvary

> znát běžná zvířata, rostliny, povolání, věci denní potřeby

> chápat pojmy větší – menší, první – poslední, nahoře – dole, nad – pod, příp. vpravo – vlevo

> vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti

> dodržovat pravidla slušného chování, respektovat pokyny dospělého a umět přijímat i odlišné názory spolužáků, nebát se zeptat

> správně vyslovovat a mít přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu

> při kreslení správně sedět a držet tužku

> umět naslouchat, když mu maminka nebo někdo jiný čte nebo vypráví pohádky a umět si o tom povídat

> používat kouzelná slůvka – prosím, děkuji – a umět nahlas pozdravit

> mít natrénovány změny denního režimu v souvislosti s nástupem do školy – odbourání poledního spánku, ukládání k večernímu spánku v pravidelném čase

Postup elektronického zápisu:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona.

Pro vyplnění žádosti se vezměte k ruce rodný list dítěte!!!


1. Vyplňte žádost (v termínu 6.-16.4.2020)

a) Žádost o přijetí dítěte do školy: Formulář žádosti o přijetí do základní školy

nebo

b) Žádost o odklad školní docházky (viz školní zralost výše): Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky

c) V mimořádných případech, kdy nelze vyplnit žádost elektronicky, můžete přijít zapsat dítě osobně po předchozí telefonické domluvě (R. Šponerová – 739 593 834) ve dnech 8.4. nebo 15.4.2020 (od 15 do 17 hodin) v budově Malé Boženky (Knappova 287,551 01 Jaroměř). Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte.

Vyplnění elektronické žádosti Vám zabere cca 10 minut (lze vyplnit i na mobilním zařízení)


2. Na Vámi zadaný email na začátku dotazníku Vám přijde kopie přihlášky


3. Během několik dní vás budeme telefonicky kontaktovat a ověřovat základní údaje
Rovněž Vám sdělíme číslo jednací, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.


Věříme, že zápis touto formou snadno zvládnete.
V případě technických problémů při vyplňování žádosti kontaktuje na telefonní číslo 776 249 879 nebo na email kopero.zsbn@iskola.cz

Pokud máte další dotazy k průběhu zápisu kontaktujte T. Slezáková (739 447 043) nebo R. Šponerová (739 593 834)

Pro přijetí Vašeho dítěte není důležité pořadí a čas zápisu.

V momentě zrušení mimořádných opatření se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budeme řešit další kroky. Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky.

Na základě právních předpisů * může být počet přijatých žáků snížen.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny maximálně 3 třídy, každá s počtem 20 – 25 žáků. V případě menšího počtu přijatých žáků, budou otevřeny 2 třídy.

Kritéria pro přijetí.

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.

b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péčisídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole

b) losováním