Zápis 2022

Kdy a jak bude zápis probíhat?

Datum konání: 5. – 6. 4. 2022 ve 14:00 – 17:00

Těšíme se na osobní setkání se zájemci o studium u nás na Malé Božence.

V případě uzavření škol bude zápis prováděn elektronickou formou.

Informace k organizaci a průběhu zápisu na ZŠ B. Němcové

Je naše dítě zralé do 1. třídy?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1.4. do 30.4. 2022) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě potřeby kontaktujte:
Pedagogicko-psychologická poradna
Speciálně pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje,
pracoviště Náchod
Tel.: +420 491 427 418, +420 491 426 036


Dítě nastupující do první třídy by mělo:

> znát své jméno a adresu, také jména svých sourozenců a rodičů

> být samostatné a soběstačné, umět se obléknout – zapnout knoflíky, zipy, umět se obout – zavázat si tkaničky, poznat si své věci, najíst se příborem, dodržovat pravidla osobní hygieny

> poznat základní barvy a pojmenovat základní geometrické tvary

> znát běžná zvířata, rostliny, povolání, věci denní potřeby

> chápat pojmy větší – menší, první – poslední, nahoře – dole, nad – pod, příp. vpravo – vlevo

> vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti

> dodržovat pravidla slušného chování, respektovat pokyny dospělého a umět přijímat i odlišné názory spolužáků, nebát se zeptat

> správně vyslovovat a mít přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu

> při kreslení správně sedět a držet tužku

> umět naslouchat, když mu maminka nebo někdo jiný čte nebo vypráví pohádky a umět si o tom povídat

> používat kouzelná slůvka – prosím, děkuji – a umět nahlas pozdravit

> mít natrénovány změny denního režimu v souvislosti s nástupem do školy – odbourání poledního spánku, ukládání k večernímu spánku v pravidelném čase

Postup elektronického zápisu:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona.

Pro vyplnění žádosti se vezměte k ruce rodný list dítěte!!!

 

Postup vyplnění žádosti (pro zapsání vašeho dítěte je nutné, aby byly splněny všechny 3 následující body):


1. Vyplňte žádost (v termínu 5.-15.4.2022)

a) Žádost o přijetí dítěte do školy nebo žádost o odklad povinné školní docházky: Formulář žádosti o přijetí do základní školy

b) V mimořádných případech, kdy nelze vyplnit žádost elektronicky, můžete přijít zapsat dítě osobně po předchozí telefonické domluvě (R. Šponerová – 739 593 834). Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte.

Vyplnění elektronické žádosti Vám zabere cca 10 minut (lze vyplnit i na mobilním zařízení)


2. Na Vámi zadaný email v dotazníku Vám přijde kopie přihlášky


3. Vyplněnou a podepsanou přihlášky doručte nejpozději do 15. dubna:

a) poštou datum odeslání na obálce nejpozději 15. dubna

b) vhozením do označené schránky na hlavní budově školy (Velká Božena) – Husovo nám. 352, Jaroměř

c) emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný email!!!)

d) do datové schránky školy: br5mjva

Po doručení vyplněné přihlášky Vás bude kontaktovat zaměstnanec školy a potvrdí Vám přijetí přihlášky. Pokud nebudete telefonicky kontaktováni do 5 pracovních dnů od doručení vyplněné přihlášky, kontaktujte prosím školu na číslech 739 447 043 (p. Slezáková) nebo 739 593 834 (p. Šponerová).


Věříme, že zápis touto formou snadno zvládnete.
V případě technických problémů při vyplňování žádosti kontaktuje na telefonní číslo 776 249 879 nebo na email kopero@zsbn.eu

Pokud máte další dotazy k průběhu zápisu kontaktujte T. Slezáková (739 447 043) nebo R. Šponerová (739 593 834)

Pro přijetí Vašeho dítěte není důležité pořadí a čas zápisu.

V momentě zrušení mimořádných opatření se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, kde budeme řešit další kroky. Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky.

Výsledky zápisu do 1. tříd budou zveřejněny nejpozději 22.4.2022.

Na základě právních předpisů * může být počet přijatých žáků snížen.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny maximálně 3 třídy, každá s počtem 20 – 25 žáků. V případě menšího počtu přijatých žáků, budou otevřeny 2 třídy.

Kritéria pro přijetí.

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.

b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péčisídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole

b) losováním