Zápis 2024

Kdy a jak bude zápis probíhat?

Datum konání: 9. – 10. 4. 2024 ve 14:00 – 17:00 hodin

Místo konání: budova 1. stupně „ Malá Boženka ‘‘, ulice Knappova

Leták ke stažení zde.

S sebou si zákonní zástupci přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte

Těšíme se na osobní setkání se zájemci o studium u nás na Malé Božence.

Informace k organizaci a průběhu zápisu na ZŠ B. Němcové

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona.

Pro vyplnění žádosti si vezměte k ruce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte!!!

Žádost o přijetí ke stažení zde.

Pokud máte další dotazy k průběhu zápisu kontaktujte T. Slezáková (739 447 043) nebo R. Šponerová (739 593 834)

Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2024-2025 ke stažení zde.

Z rozhodnutí ředitel školy bude přijato maximálně 72 žáků do 1. ročníku. Na základě právních předpisů může být počet přijatých žáků snížen.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny maximálně 3 třídy, každá s počtem 22 – 24 žáků. V případě menšího počtu přijatých žáků, budou otevřeny 2 třídy.

Je naše dítě zralé do 1. třídy?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1.4. do 30.4. 2024) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad školní docházky zde.

(tuto žádost vyplňte pouze v případě, že již máte vystaveno posouzení PPP a odborného lékaře)

V případě potřeby kontaktujte:
Pedagogicko-psychologická poradna
Speciálně pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje,
pracoviště Náchod
Tel.: +420 491 427 418, +420 491 426 036


Dítě nastupující do první třídy by mělo:

> znát své jméno a adresu, také jména svých sourozenců a rodičů

> být samostatné a soběstačné, umět se obléknout – zapnout knoflíky, zipy, umět se obout – zavázat si tkaničky, poznat si své věci, najíst se příborem, dodržovat pravidla osobní hygieny

> poznat základní barvy a pojmenovat základní geometrické tvary

> znát běžná zvířata, rostliny, povolání, věci denní potřeby

> chápat pojmy větší – menší, první – poslední, nahoře – dole, nad – pod, příp. vpravo – vlevo

> vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti

> dodržovat pravidla slušného chování, respektovat pokyny dospělého a umět přijímat i odlišné názory spolužáků, nebát se zeptat

> správně vyslovovat a mít přiměřenou aktivní i pasivní slovní zásobu

> při kreslení správně sedět a držet tužku

> umět naslouchat, když mu maminka nebo někdo jiný čte nebo vypráví pohádky a umět si o tom povídat

> používat kouzelná slůvka – prosím, děkuji – a umět nahlas pozdravit

> mít natrénovány změny denního režimu v souvislosti s nástupem do školy – odbourání poledního spánku, ukládání k večernímu spánku v pravidelném čase

Kritéria pro přijetí.

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.

b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec vzdělávající se ve stejné škole ve školním roce, pro nějž je žák přijímán

b) losováním