Zápis

Kdy a kde bude zápis probíhat?

Datum konání: 6. – 16. 4. 2020
od 15 hodin
do 17 hodin

Místo konání: budova 1. stupně „ Malá Boženka ‘‘, ulice Knappova

S sebou si zákonní zástupci přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte

Z rozhodnutí ředitele ZŠ bude přijato 75 žáků do 1. ročníku.

Informace k organizaci a průběhu zápisu na ZŠ B. Němcové

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1.4. do 30.4. 2020) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Na základě právních předpisů * může být počet přijatých žáků snížen.


Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny maximálně 3 třídy, každá s počtem 20 – 25 žáků. V případě menšího počtu přijatých žáků, budou otevřeny 2 třídy.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na ZŠ B. Němcové

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.

b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péčisídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií:

a) sourozenec ve škole

b) losováním

Zápis se bude skládat z formální a neformální části

1. formální část – písemné vyplnění žádosti k přijetí nebo k odkladu vzdělávání na ZŠ (možnost stažení tiskopisu na www.zsbn.cz)
K žádosti o odklad je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (např. pediatra).

2. neformální část – pohádková cesta, která je ukončena motivačním rozhovorem pedagogického pracovníka s dítětem, orientačním posouzením školní připravenosti, dosažených znalostí a základních dovedností
* vyhláška č. 27/2016, §16 odst.9