Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Přijímací řízení na střední školy 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Informace pro žáky 5.ročníků

9. ročníků + ostatních vycházejících žáků

A. Před odevzdáním přihlášky

B. Termíny podání přihlášek na střední školy

C. Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení

D. Výsledky přijímacího řízení

E. Vyplnění návratky

F. Zápisový lístek

 

A) Před odevzdáním přihlášky

 1. vybrat si školu a obor vzdělání

 2. informace vyhledat na internetu, v přehledech škol

  http://atlasskolstvi.cz/ – adresy, mailové a telefonní kontakty

  – obory a zaměření

  – zda škola vyžaduje osvědčení o zdravotní způsobilosti

  – výuka cizích jazyků

  – z jakých předmětů bude uchazeč skládat přijímací zkoušky

  – jestli a kdy bude škola pořádat přijímačky nanečisto

 3. informovat se u výchovné poradkyně Mgr. Lucie Bohaté

 4. navštívit dny otevřených dveří

 5. zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru

 

B) Termíny podání přihlášek na střední školy

 1. Uchazeč může pro 1.kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1.března 2020 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2019

 2. Formulář přihlášky nekupujte ani nestahujte na internetu. Žák obdrží návratku (slouží jako podklad k vyplnění přihlášky), kterou zákonní zástupci vyplní a podepíší, žák ji obratem odevzdá výchovné poradkyni.

 3. Termíny odevzdání návratek s vybranými školami jsou 15. 11. 2019 (talentová zkouška) a do 7. 2. 2020 (ostatní obory). Jde o nejzazší termíny, čím dříve návratku s vybranými školami žák do školy donese, tím lépe.

 4. Škola následně vyplní přihlášku (údaje o žákovi, prospěch, zvolené školy a obory), zkontroluje ji, vytiskne, potvrdí a předá žákovi.

 5. Zákonný zástupce poté přihlášku zkontroluje (vše doplněno a v pořádku), zajistí potvrzení od lékaře (pokud je požadováno) a doručí přihlášku přímo na ředitelství školy, na kterou se žák hlásí nejpozději do 30.11.2019 (talentová zkouška) a do 1.3.2020 (ostatní obory)

  – osobně nebo doporučeným dopisem

 6. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.

 7. Zákonní zástupci si na škole vyzvednou zápisový lístek (osobně proti podpisu). Termín bude upřesněn.

 

C) Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

Přijímací zkoušky se budou konat v termínu:

čtyřleté obory:

1. termín: 14. 4. 2020

2. termín: 15. 4. 2020

víceletá gymnázia:

1. termín: 16. 4. 2020

2. termín: 17. 4. 2020

2.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020.

3.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky.

4.

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním

D) Výsledky přijímacího řízení

 • ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů, rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí po 22. 4. 2020

v případě přijetí:

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek, nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

 • zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

v případě nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí

 • vzor odvolání bude na webových stránkách školy, případně u výchovné poradkyně

 • zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

 • nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2.kole, ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

 • ředitel školy vyhlásí talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2020; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020

 • Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2019

 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ v řádném termínu

Po přijetí na střední školu a odevzdání zápisového lístku žák ohlásí svou volbu výchovné poradkyni na základní škole.

Mgr. Lucie Bohatá

bohalu.zsbn@iskola.cz

E) Vyplnění návratky

Případné dotazy směřujte na výchovnou poradkyni L. Bohatou.

………………………………………… odstřihnout …………………………………………………

Návratka – přijímací řízení na SŠ 2019/2020

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………… třída: ……………..

Datum narození: …………………………………………

1.střední škola – název: ………………………………………………………………………….

IZO: ………………………………………………………………………….

obor: ……………………… kód oboru: …………………………………..

2.střední škola – název: ………………………………………………………………………….

IZO: ………………………………………………………………………….

obor: ……………………….. kód oboru: …………………………………..

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.

V ……………………dne……………………. ……………………………………………..

jméno a podpis zákonného zástupce

 

F) Zápisový lístek

Zápisový lísek obdrží zákonný zástupce proti podpisu na ZŠ B. Němcové v termínu od 1.3. – 15.3. 2020 u výchovné poradkyně L. Bohaté.

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednouto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
_Jan Amos Komenský, Učitel národů
Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.
_Eduard Bass , Český spisovatel a novinář
Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.
_George Orwell , Anglický spisovatel a novinář
270px-Johan_amos_comenius_1592-1671
Eduard_Bass_(1888-1946)
George_Orwell_press_photo
Vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ
Otevřít dokument