Přijímací řízení na střední školy

Aktuálně pro školní rok 2021/2022
Schůzka pro rodiče vycházejících žáků: Úterý 9.11.2021 v 17:00

Informace k příjímacímu řízení 2020/2021

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterými se upravuje harmonogram přijímacího řízení na střední školy.

Součástí těchto změn je i posunutí termínu konání jednotné přijímací zkoušky – na čtyřleté obory vzdělání ve dnech 3. a 4. května 2021 a na víceletá gymnázia ve dnech 5. a 6. května 2021.

U jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, nově trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

Ředitel střední školy stanoví nové termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.

Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel střední školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19.května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021.

Termín pro vydání zápisového lístku podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se prodlužuje do 30. dubna 2021. Zápisové lístky vydá výchovná poradkyně školy po předchozí individuální domluvě.

Zápisový lístek doručí na SŠ žák/zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

NOVĚ: Uchazeč se musí u přijímací zkoušky prokázat negativním testem na Covid-19. Více informací ZDE: https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-pro-zs-final.pdf

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Přijímací řízení na střední školy 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Informace pro žáky 5.ročníků

9. ročníků + ostatních vycházejících žáků

A) Před odevzdáním přihlášky

 1. vybrat si školu a obor vzdělání

 2. informace vyhledat na internetu, v přehledech škol

http://atlasskolstvi.cz/ – adresy, emailové a telefonní kontakty

– obory a zaměření

– zda škola vyžaduje osvědčení o zdravotní způsobilosti

– výuka cizích jazyků

– z jakých předmětů bude uchazeč skládat přijímací zkoušky

– jestli a kdy bude škola pořádat přijímačky nanečisto

 1. informovat se u výchovné poradkyně Mgr. Lucie Bohaté

 2. zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru (na stránkách školy)

B) Termíny podání přihlášek na střední školy

 1. Uchazeč může pro 1.kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1.března 2021 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2020

 2. Formulář přihlášky nekupujte ani nestahujte na internetu. Součástí tohoto informačního letáku je i návratka, kam si žák napíše školy, které si vybral a výchovná poradkyně (na základě jeho výběru) přihlášku připraví.

 3. Termíny odevzdání návratky s vybranými školami jsou 15. 11. 2020 (talentová zkouška) a do 30.1.2021 (ostatní obory). Jde o nejzazší termíny, čím dříve návratku s vybranými školami žák do školy donese, tím lépe.

 4. Škola následně vyplní přihlášku (údaje o žákovi, prospěch, zvolené školy a obory), zkontroluje ji, vytiskne, potvrdí a předá žákovi.

 5. Zákonný zástupce poté přihlášku zkontroluje (vše doplněno a v pořádku), zajistí potvrzení od lékaře (pokud je požadováno) a doručí přihlášku přímo na ředitelství školy, na kterou se žák hlásí nejpozději do 30.11.2020 (talentová zkouška) a do 1.3.2021 (ostatní obory)

– osobně nebo doporučeným dopisem !!!!!!

 1. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou z pedagogickopsychologické poradny.

 2. Zákonní zástupci si na škole vyzvednou zápisový lístek (osobně proti podpisu). Termín bude upřesněn.

C) Termíny prvního a druhého kola přijímacího řízení

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

Přijímací zkoušky se budou konat v termínu:

čtyřleté obory:

1. termín: 12. 4. 2021

2. termín: 13. 4. 2021

víceletá gymnázia:

1. termín: 14. 4. 2021

2. termín: 15. 4. 2021

2.

Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

3.

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky.

4.

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním

D) Výsledky přijímacího řízení

 • ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů, rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí po 22. 4. 2021

v případě přijetí:

 • do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek, nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

 • zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

v případě nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí

 • vzor odvolání bude na webových stránkách školy, případně u výchovné poradkyně

 • zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

 • nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2.kole, ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

 • ředitel školy vyhlásí talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2021; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021

 • pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na SŠ v řádném termínu

Po přijetí na střední školu a odevzdání zápisového lístku žák ohlásí svou volbu výchovné poradkyni na základní škole.

Mgr. Lucie Bohatá

bohalu@zsbn.eu

E) Vyplnění návratky

Žák odevzdá vyplněnou návratku do 15. 11. 2020 (talentová zkouška) a do 30.1.2021 (ostatní obory).

Případné dotazy směřujte na výchovnou poradkyni L. Bohatou.

………………………………………… odstřihnout …………………………………………………

Návratka – přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………… třída: ……………..

Datum narození: …………………………………………

1.střední škola – název: ………………………………………………………………………….

IZO: ………………………………………………………………………….

obor: ……………………… kód oboru: …………………………………..

2.střední škola – název: ………………………………………………………………………….

IZO: ………………………………………………………………………….

obor: ……………………….. kód oboru: …………………………………..

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.

V ……………………dne……………………. ……………………………………………..

jméno a podpis zákonného zástupce

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
_Jan Amos Komenský, Učitel národů
Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.
_Eduard Bass , Český spisovatel a novinář
Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.
_George Orwell , Anglický spisovatel a novinář
270px-Johan_amos_comenius_1592-1671
Eduard_Bass_(1888-1946)
George_Orwell_press_photo
Vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ
Otevřít dokument