Družina

Charakteristika, umístění, vybavení

Školní družina při Základní škole Boženy Němcové v Jaroměři je umístěna v budově prvního stupně v Knapově ulici. Kapacita ŠD je 173 žáků , v 6 odděleních. Pro svou činnost využívá 3 kmenové místnosti v přízemí školy, tělocvičnu, menší hernu a počítačovou učebnu. Třídy školní družiny se postupně vybavují novým nábytkem a učebními pomůckami . Stravování dětí probíhá v nově zrekonstruované Školní jídelně Na Karlově do které žáci přecházejí a která je společná pro všechny jaroměřské školy.

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno 6 kvalifikovanými vychovatelkami. Všechny mají pedagogické vzdělání s praxí 20-25 let. Vzájemně se doplňují ve svých specializacích: Tělovýchovná ,výtvarná ,dramatická , hudebně pohybová činnost, práce s keramickou hlínou, základy ručních prací a jiné netradiční techniky.

Vychovatelky

1. Berušky 1.A (Špačková Eva)

2. Rybičky 1.B (Schraiberová Pavla)

3. Kuličky 2.B (Kunstová Marcela)

4. Včeličky 3.B,C (Holečková Helena)

5. Motýlci 2.A (Mikešová Jitka)

6. Sluníčka 3.A,C (Kunová Simona)

7. Klub 4.A,B,C (Kubů Jaroslava)

Cíle školní družiny

 • Umožnit dětem osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • Podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • Vést děti k všestranné a účinné komunikaci
 • Rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat děti k tomu, aby se projevovaly svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti
 • Vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě
 • Učit děti aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
 • Vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • Pomáhat dětem poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Charakteristika dětí

Výchovný program ŠD je koncipován pro 150 dětí. Vzděláváme děti ve věku od 6-10 let, 1.-4.ročník. ŠD mohou navštěvovat i starší děti, které jsou zapsány v zájmových kroužcích.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Pravidelně se podílíme na akcích školy: Den otevřených dveří, školní akademie vánoční představení pro mateřské školky a pravidelně navštěvujeme s vánočním pásmem hospic SV, Josefa v Žirči. Děti účinkují při akcích pořádaných městským kulturním střediskem např. Adventní trhy, Posezení v trávě, Jaroměřské slavnosti. S rodiči máme velmi dobrou spolupráci , pomáhají nám materiálními dary např. Látky, korálky kůže a jiné materiály ,které využíváme při výuce.

Cena a ekonomické podmínky

 • Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 80 Kč měsíčně
 • Finanční prostředky poskytnuté od zřizovatele zcela pokrývají potřeby na provoz školní družiny
 • Z těchto prostředků je zajištěn nákup pomůcek , hraček a materiálu pro výchovně vzdělávací práci v zájmových kroužcích a školní družině.

Poplatek za družinu

80 Kč / měsíc

Zájmové kroužky

Nabídka kroužků ŠD 2019-20

Kroužek

čas

vychovatelka

Po

Aerobic 1.-2.roč.

14:30 – 15:30

Kunová

Keramika

15:00 – 16:00

Špačková

Út

Keramika

15:00 – 16:00

Špačková

Lego 1.-3.roč.

15:00 – 16:00

Mikešová

Aerobik 3.-4. ročník

15:00 – 16:00

Kunová

St

Dramatický

15:00 – 16:00

Holečková

Mechatronika 4.roč.

14:30 – 16:00

Mikešová

Čt

Keramika

15:00 -16:00

Kunstová

Sportovní hry

1.-3. roč.

15:00 – 16:00

Schreiberová

Jóga

14:30-15:30

Kubů

Den Kroužek Čas Vychovatelka
Po Aerobic 1.-2.roč. 14:30 – 15:30 Kunová
Keramika 15:00 – 16:00 Špačková
Út Keramika 15:00 – 16:00 Kunstová
Sportovní hry 1.-3. roč. 15:00 – 16:00 Schreiberová
St Keramika 15:00 – 16:00 Špačková
Dramatický 15:00 – 16:00 Holečková
Čt Lego 1.-2. roč. 15:00 – 16:00 Mikešová
Aerobik 3.-4.roč. 14:30 – 15:30 Kunová
Lego 3.-4.roč. 14:30 – 15:30 Mikešová

Provozní doba

6.00 - 16.30 hodin

Družina má prostory v přízemí školy „Malé Boženky“, což je pro děti i rodiče velmi výhodné. Díky tomu, že je družina umístěna ve školní budově, maximálně využívá ke svým činnostem další prostory školy (tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou třídu, keramickou dílnu).
Ve školní družině pracují příjemné kvalifikované vychovatelky, které se o děti  dobře starají.

Nutno říci, že v naší družině se děti opravdu nenudí!

Vnitřní řád školní družiny je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument