Družina

Charakteristika, umístění, vybavení

Školní družina při Základní škole Boženy Němcové v Jaroměři je umístěna v budově prvního stupně v Knapově ulici. Kapacita ŠD je 173 žáků , v 6 odděleních. Pro svou činnost využívá 3 kmenové místnosti v přízemí školy, tělocvičnu, menší hernu a počítačovou učebnu. Třídy školní družiny se postupně vybavují novým nábytkem a učebními pomůckami . Stravování dětí probíhá v nově zrekonstruované Školní jídelně Na Karlově do které žáci přecházejí a která je společná pro všechny jaroměřské školy.

Personální podmínky

Zájmové vzdělávání je řízeno 7 kvalifikovanými vychovatelkami. Všechny mají pedagogické vzdělání s praxí 20-25 let. Vzájemně se doplňují ve svých specializacích: Tělovýchovná ,výtvarná ,dramatická , hudebně pohybová činnost, práce s keramickou hlínou, základy ručních prací a jiné netradiční techniky.

Vychovatelky

1. Berušky 3.A, 4.A (Špačková Eva)

2. Rybičky 1.A, 2.B (Schreiberová Pavla)

3. Motýlci 1.B, 2.B (Kunstová Marcela)

4. Sovičky 2.C, 3.B (Mikešová Jitka)

5. Sluníčka 2.A, 3.B (Kunová Simona)

6. Včeličky 4.A, 4.B (Holečková Helena)

Cíle školní družiny

 • Sebeobsluha adaptace v novém prostředí.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Posilování komunikačních schopností.
 • Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití.
 • Vytvářet takové prostředí, aby děti rády chodily do školního klubu, cítily se spokojeně a uvolněně.
 • Zvyšování sociálních kompetencí.
 • Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování.
 • Rozvíjení intelektových schopností.
 • Formování životních postojů.

Charakteristika dětí

Výchovný program ŠD je koncipován pro 150 dětí. Vzděláváme děti ve věku od 6-10 let, 1.-4.ročník. ŠD mohou navštěvovat i starší děti, které jsou zapsány v zájmových kroužcích.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Pravidelně se podílíme na akcích školy: Den otevřených dveří, školní akademie vánoční představení pro mateřské školky a pravidelně navštěvujeme s vánočním pásmem hospic SV, Josefa v Žirči. Děti účinkují při akcích pořádaných městským kulturním střediskem např. Adventní trhy, Posezení v trávě, Jaroměřské slavnosti. S rodiči máme velmi dobrou spolupráci , pomáhají nám materiálními dary např. Látky, korálky kůže a jiné materiály ,které využíváme při výuce.

Cena a ekonomické podmínky

 • Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 80 Kč měsíčně
 • Finanční prostředky poskytnuté od zřizovatele zcela pokrývají potřeby na provoz školní družiny
 • Z těchto prostředků je zajištěn nákup pomůcek , hraček a materiálu pro výchovně vzdělávací práci v zájmových kroužcích a školní družině.

Poplatek za družinu

80 Kč / měsíc

Zájmové kroužky

Provozní doba

6.00 - 16.30 hodin

Družina má prostory v přízemí školy „Malé Boženky“, což je pro děti i rodiče velmi výhodné. Díky tomu, že je družina umístěna ve školní budově, maximálně využívá ke svým činnostem další prostory školy (tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou třídu, keramickou dílnu).
Ve školní družině pracují příjemné kvalifikované vychovatelky, které se o děti  dobře starají.

Nutno říci, že v naší družině se děti opravdu nenudí!

Vnitřní řád školní družiny je dostupný na tomto odkazu
Otevřít dokument